top of page
Får728® teambuilding i Ballerup

CASES

Se eksempler på hvad vi har hjulpet vores kunder med og med hvilket udbytte: implementering af Insights Discovery, en stærkere ledergruppe, teamudviklings-forløb. Du kan læse mere om vores kunder under Referencer.

Case - Copenhagen Business School (CBS)

Øget tillid har skabt gladere medarbejdere og styrket fokus på kerneydelsen

Efter at it-afdelingen Systemintegration på CBS fik nye arbejdsområder og udvidet medarbejdergruppen, opstod der henover sommeren 2016 et behov for at støtte teamet gennem forandringsprocessen, for at sikre at afdelingen bidrog maksimalt til de overordnede it-mål på CBS.

Både leder og medarbejdere ønskede et øget fokus på fælles mål og planer, rolleafklaring og en styrket teamkultur hvor alle lyttede til hinanden og gav og modtog feedback konstruktivt. Efter en dag med konkrete samarbejdsøvelser på fårefolden på Grantoftegaard og flere samtaler med lederen af Systemintegration udarbejdede Lena Munk Consult et forslag til et udviklingsforløb.

 

Udviklingsforløbet blev planlagt som en engagerende og forpligtende proces over først 6 måneder og siden yderligere 4 måneder. Fokus var på kommunikation, viden om hinandens præferencer, styrker og kompetencer. Forløbet var bygget op omkring principperne for aktiv læring og Drexler/Sibbet Team Performance™ model. Lena introducerede os til personprofilværktøjet Insights Discovery, som vi har stor glæde af.

Forløbet bidrog til, at Systemintegration i dag har opnået:

  • Større trivsel og en sjovere hverdag

  • Bedre samarbejde

  • En styrkebaseret og anerkendende tilgang til samarbejde og relationer

  • Nye perspektiver på opgaveløsningen

  • Øget fælles forståelse for og fokus på kerneydelserne

Brian Klang, leder af Systemintegration CBS fastslår: ”Lena Munk har med udgangspunkt i vores hverdag og udfordringer ført os sikkert og professionelt gennem en række engagerende og meget lærerige halve- og hele teamdage. Forløbet har betydet en reel og positiv ændring i vores samarbejde i hverdagen på CBS. Tilliden til hinanden er øget markant, og brugen af person profilværktøjet Insights bidrog til, at vi nu har en større accept og forståelse for hinanden. Får jeg igen behov for ekstern hjælp, vil jeg ikke tøve et øjeblik med at fortsætte samarbejdet med Lena Munk.” 

Får728 teamudvikling med CBS hos Lena Munk Consult

Brian Klang, Chef for Systemintegration CBS:

Fokus var på kommunikation, viden om hinandens præferencer, styrker og kompetencer. Lena introducerede os til personprofilværktøjet Insights Discovery, som vi har stor glæde af .
Lederudvikling hos Lena Munk Consult

Marianne Saaby Andersen, leder København Kommune:

Vi har nu en stærkere og mere fokuseret ledelsesgruppe og et bedre samarbejde blandt gårdmændene til glæde for vores kunder.
Case - Københavns Kommune

Større arbejdsglæde og øget fokus
på kunderne

Skoler og institutioner kan i Københavns Kommune frit vælge en alternativ løsning til det centrale Gårdmandskorps, når de skal have løst en række vedligeholdelsesopgaver. Det betyder, at ledelsesgruppen i Gårdmandskorpset har fokus på at være konkurrencedygtige og levere den bedste service.

 

I foråret 2016 valgte Marianne Saaby Andersen, leder af Gårdmandskorpset Lena Munk Consult til at styrke teamsamarbejdet for at sikre den løbende udvikling af effektivitet og service.

Lena Munk Consult gennemførte en række samtaler med medarbejdere fra Gårdmandskorpset på tre forskellige niveauer i organisationen:
Leder, teamledere og gårdmænd. Resultatet af samtalerne var et udviklingsforløb over 6 måneder, der bestod af følgende dele:

 

  1. Visionen: Udarbejdelse af en fælles målsætning for teamsamarbejde og kundefokus

  2. Rammer: Skabe tryghed i forhold til rammerne for teamsamarbejde (mødestruktur og indhold, beslutningsprocesser, selvledelse vs. daglig ledelse, teamkultur)

  3. Roller: Skabe tydelighed i forhold til roller (klar opgave- og rollefordeling, brug af kompetencer)

  4. Kommunikation: Øget bevidsthed omkring anerkendende kommunikation og konflikthåndtering.

 

Udviklingsforløbet involverede tre organisationslag og udgangspunktet for alle aktiviteter, var deltagernes hverdag, så læringen var nem at overføre til ændret adfærd i hverdagen. I forløbet indgik også supervision af ledelsesgruppen og individuel teamledercoaching.

Marianne Saaby Andersen, leder af Gårdmandskorpset evaluerede resultatet af forløbet: ”Vi har nu en stærkere og mere fokuseret ledelsesgruppe og et bedre samarbejde blandt gårdmændene til glæde for vores kunder. Jeg kan varmt anbefale Lena Munk og Nina Aizen-Kongshaug, der mestrer balancen mellem at udfordre os og styrke tilliden i teamet. Deres evne til at arbejde med medarbejdere på alle tre organisationslag, ser jeg som en særlig styrke.”

Insights Discovery Lena Munk Consult cas

Henrik Lund, SVP Nykredit:

Vi er blevet mere bevidste om, hvordan vi konstruktivt bruger vores forskelligheder. At vi er forskellige som personer, og at vi har forskellige kompetencer. Allervigtigst har vi fået fokus på alt det, som vi har tilfælles, og det har styrket sammenholdet i afdelingen. Vi arbejder bedre sammen, har fået større tillid til hinanden, og vi synes, at det er spændende at arbejde med at blive endnu bedre som hold.
Case - Nykredit

Insights Discovery® har styrket opgaveløsningen på tværs af teams

 

Strategi & Ledelsessupport er en stabsfunktion i Nykredit. Efter en periode med udvidelse af ansvarsområder og flere nyansættelser, var der et ønske om at styrke synergien mellem de forskellige funktioner og roller i staben. Vicedirektør Henrik Lund valgte at introducere personprofilværktøjet Insights Discovery®.

Lena Munk Consult har i løbet af de sidste par år flere gange faciliteret workshops til udvikling af afdelingen, og det var derfor et naturligt valg, at fortsætte samarbejdet, da der blev behov for at gennemføre personprofiler. Vi planlagde et forløb med tre workshops, og derudover fik hver medarbejder en coachende tilbagemelding på sin individuelle Insights profil.

Medarbejderne og Henrik Lund har i samarbejde evalueret deres brug af Insights Discovery, og deler deres erfaringer i denne case.

Et fælles sprog og en bedre forståelse af hinanden og vores forskelligheder

Insights Discovery har givet os indsigt i, hvad vi hver især står for, og dermed har vi også fået en større åbenhed om og respekt for hinandens reaktioner og adfærd. Vi kan genkende mange ting hos os selv og hos hinanden – både som profilerne beskriver os på en ”god dag” og en ”dårlig dag”. Det har gjort det nemmere at tale om vores forskellige styrker og svagheder.

Med øget selvindsigt forstår vi hinanden bedre

Insights har givet den enkelte indsigt på det personlige plan, hvor der er blevet sat ord på ting, som vi måske godt vidste i forvejen – men som vi nu er mere bevidst om og kan bruge positivt i vores hverdag. 

Både de individuelle rapporter, kendskabet til hinandens farvepræferencer og det fælles teamhjul, har givet os nogle hints i forhold til at vise respekt, anerkendelse og forståelse for hinanden.

Det er tilfredsstillende at vide, hvorfor man i nogle situationer har følt sig ”anderledes”. For nogen har det givet en øget selvrespekt i form af, at ”ja, sådan er jeg, og det er ok”, og et redskab til at kommunikere bedre. En ro frem for frustration.

En individuel rapport ”udefra” har styrket modet til at forsøge at ændre nogle ting. Det føles legitimt at ændre på nogle mønstre, hvis de er nævnt i ens individuelle rapport. Insights-værktøjet hjælper os til at finde den rette indgangsvinkel til udvikling.

Allervigtigst er vi blevet bevidste om alt det, vi har tilfælles

Det har været af stor værdi at få sat en ramme om vores forskelligheder og samtidigt få et sprog til at italesætte disse. Det er blevet legitimt at tale om vores styrker og svagheder, og om hvordan vi alle er forskellige og bidrager med noget forskelligt.

Vi synes, vi har fundet en rigtig god balance, hvor vi anerkender og respekterer hinandens præferencer, og ikke bruger vores præferencer som undskyldninger.

Med hjælp fra Insights er vi blevet meget bedre til at udveksle erfaringer og sparre på tværs af præferencer fremfor straks at ”løbe med bolden” alene eller med kolleger der ”ligner en selv”. Vi er blevet mere bevidste om egne og kollegers farveenergier, men allervigtigst er vi også blevet bevidste om alt det, som vi har tilfælles, og det har styrket sammenholdet i afdelingen.

Insights som et fælles sprog og referenceramme gør det svære nemmere

Det er blevet lettere at kommunikere, når vi nu også kan sende et budskab afsted med et glimt i øjet og et smil på læben – sammen med en henvisning til en farve.

Vi har integreret Insights som et fast element i vores månedlige afdelingsmøder, og farvepræferencerne bliver ofte italesat i forbindelse med konkrete opgaver, der kræver brug af bestemte farveenergier. Det kan også være i forhold til en konkret handling, hvor vi drøfter, hvilke farveenergier vi netop har brugt – eller burde have brugt i en given situation.

Ligeledes bruger vi Insights som reference i mødet med vores kolleger udenfor afdelingen. F.eks. til at vurdere, hvordan vi bedst imødekommer og kommunikerer med vores interessenter i organisationen.

Som at få kørekort – vi lærer det først, når vi begynder at bruge det

Det er ikke kommet af sig selv. Vi har efter forløbet med Lena Munk Consult løbende gennemført øvelser og trænet i brugen af Insights. Her har Lena bidraget med inspiration og ideer, og efterhånden finder vi også selv på en masse gode måder at holde Insights i live på.

Når vi får nye kollegaer gennemfører de også Insights Discovery evaluatoren og får en individuel rapport. Vi sikrer, at få vores nye kollegaer med ombord i Insights farverige verden for løbende at styrke afdelingens sammenhold og dynamik.

Tak til Henrik Lund og medarbejdere for at dele deres erfaringer.
Lena Munk 9. december 2019

bottom of page